In Uncategorized

Op 22 november kwam Samen Vooruit bijeen, in De Meevaart, met wethouder Marjolein Moorman (Portefeuilles: Onderwijs, Armoede en Inburgering) en wethouder Rutger Groot Wassink (Portefeuilles: Sociale Zaken, Diversiteit en Democratisering) en Ronald Venderbosch (directeur Participatie bij de Gemeente Amsterdam).

Tijdens de bijeenkomst zijn de plannen van Samen Vooruit verder toegelicht en zijn er diverse afspraken gemaakt. In deze bijeenkomst is niet gesproken over de programma’s Duurzaamheid en Pedagogisch Klimaat dit omdat de hiervoor verantwoordelijke wethouders niet aanwezig waren. Er is gefocust op de programma’s versterking lokale democratie en bestrijding van armoede in de Indische buurt door het wegwerken van schulden én scholing en werk.

Democratisering
Wethouder Groot Wassink gaf aan dat het goed en interessant is hoe overheid en bewonersinitiatieven samenwerken. Hij vindt het een goed idee om op het gebied van democratisering een pilot in de Indische Buurt op te zetten. Dit zou dan echt een co-creatie zijn tussen bewoners en organisaties uit de Indische Buurt met het stadsdeel en de centrale stad. De overheid is gekokerd georganiseerd, het is interessant om te kijken hoe je met een integrale aanpak op buurtniveau verdere stappen kunt zetten. Belangrijk is wel om af te stemmen hoe men bijvoorbeeld in Amsterdam West werkt en hoe dit op elkaar af te stemmen. Zodat we in de pilot een aanpak realiseren die op meerdere plekken in de stad te gebruiken is.
We hebben met elkaar afgesproken de pilot in januari verder uit te werken en samen te kijken wat er (financieel) mogelijk is, wie welke rol heeft en wat de verwachtingen zijn. Dit zal in nauwe samenwerking met stadsdeel Oost uitgewerkt worden.

Scholing en toeleiding naar werk
Op het gebied van scholing en de bestrijding van armoede zijn al mooie stappen gezet. Er is een grote groep volwassen (35) gestart met een mbo-opleiding dienstverlening, deze studenten lopen tijdens hun opleiding stage het eerste jaar in De Meevaart en het tweede jaar bij diverse organisaties in Amsterdam Oost. Er zijn goede afspraken met WPI waardoor studenten deze opleiding kunnen volgen, een diploma halen en toegeleid worden naar werk. Er zijn plannen om samen met het Regio College meer mbo-opleidingen te starten. Om dit te kunnen realiseren moeten er verschillende maatregelen genomen worden. Zo is er grote behoefte aan een gebouw en is de financiering nog niet rond. Momenteel staan er al potentiële studenten klaar om te starten met de opleiding, ook zijn er al afspraken met het ROC en het WPI en diverse organisaties over stageplaatsen.

Wethouder Moorman gaf aan dat ze blij is met de stappen die gezet zijn, echter heeft ze momenteel geen gebouw beschikbaar om de opleidingen te kunnen faciliteren. Ze geeft aan behoefte te hebben aan een duidelijk overzicht, van wat staat er allemaal al klaar, wat heb je nodig, wat gebeurt er als het niet lukt. Ze stelt voor dat Samen Vooruit dit in samenwerking met Ronald Venderbosch (Directeur Participatie) verder uitwerkt en dat hij dit samen met ons verder zou kunnen oppakken met de collega’s van vastgoed en onderwijs.

Bestrijding van Armoede / wegwerken van schulden
Ook de plannen voor bestrijding van Armoede worden goed ontvangen door de wethouders. Ze geven aan het mooi te vinden hoe men als buurt dit probleem signaleert en aan wil pakken, dat Samen Vooruit als het ware om de wijk heen gaat staan. Wel worden er vragen gesteld als, waarom alleen de Indische Buurt? Kunnen jullie niet ook iets doen met de Dapperbuurt waar ook veel armoede heerst? Samen Vooruit geeft aan dat de deuren open staan voor alle Amsterdammers, maar dat ze wel beginnen in de eigen buurt omdat van hier uit het netwerk kan groeien.

Positief dat Samen Vooruit kijkt naar mogelijkheden om de informele en formele hulp beter op elkaar te kunnen laten aansluiten. Informele hulp aan arme gezinnen in de buurt, gebeurt veel maar is niet altijd zichtbaar en bewoners moeten vaak een grote (mentale) drempel over om bij de maatschappelijke instanties en overheid aan te kloppen. Samen Vooruit heeft 25 interviews afgenomen met bewoners die leven op of onder de armoedegrens. Deze verhalen geven veel inzicht in hoe men in deze situatie beland is en ook waar het belangrijk is om op te letten en in te grijpen en door te verwijzen. Half november is de eerste training tot vertrouwenspersoon gestart. Mensen die nu al informele hulp bieden aan bewoners krijgen de tools om deze beter te begeleiden en toe te leiden naar de instanties die ze verder kunnen helpen. Ook partners van Samen Vooruit zoals Civic Amsterdam en Buurthulp Oost zijn aanwezig om de samenwerking nader toe te lichten. De wethouders geven aan het belangrijk te vinden dat het heel duidelijk en concreet moet zijn wat de aanpak armoedebestrijding inhoudt, hoe mensen in deze situatie worden bereikt, hoeveel mensen er geholpen worden en hoe ook dit een pilot zou kunnen zijn die ook elders in de stad toepasbaar is.
Wethouder Groot Wassink wil ook afspreken dat als een bepaalde aanpak niet werkt we ermee stoppen. En dat we goed vooraf bepalen hoe de rolverdeling is; we moeten niet op elkaars stoel gaan zitten. Ook de verwachtingen en de go/no go momenten moeten goed op elkaar afgestemd worden.

Informele hulp, maatschappelijke instellingen en de overheid moeten gezamenlijk een plan maken. Dit moet in nauwe samenwerking met elkaar, het stadsdeel en de gebiedsmakelaars. Kunnen we onszelf ten doel stellen om een hele buurt schuldenvrij te maken?

     

Recommended Posts