Working PapersNSWP     Buurtmaatschappij Achtergrondstukken

In deze tijd van afnemende overheidsbudgetten worden lokale initiatieven van burgers en gemeenschappen vaak beschouwd als een veelbelovend alternatief. De overheidsbudgetten worden kleiner door de financiële crisis in de westerse wereld en in het bijzonder Europa, waardoor er minder geld overblijft voor welzijn. De consequentie hiervan is dat andere belanghebbende partijen oftewel stakeholders zoals private ondernemingen en burgers, al dan niet georganiseerd in gemeenschappen, samenwerken met overheidsorganisaties om de leefbaarheid en cohesie in buurten te verbeteren. Het is interessant om te kijken naar geslaagde maar ook minder geslaagde initiatieven van verschillende samenwerkende belanghebbende partijen.

We kijken uit naar uw bijdrage de Buurtmaatschappij Achtergrondstukken, waarbij we het op prijs stellen als er aandacht besteedt wordt aan een van hieronder genoemde dilemma’s en potentiële conflicten met betrekking tot de samenleving in de buurt. Hierbij kan men denken aan:

 • ‘Vloeibare’ netwerken versus ‘vaste’ overheidsorganisaties
 • Burgerparticipatie in de buurtgemeenschap en de rol van professionals
 • Gemeenschappen en buurtrepresentatie
 • Participatieve democratie versus representatieve democratie
 • Sociaal ondernemerschap versus economisch ondernemerschap van buurtbewoners
 • Mechanismen van in- en uitsluiting in de buurt
 • Empowerment versus stigmatisering
 • Het samen leven van de nieuwe middenklasse met migranten
 • Lokale versus professionele kennis
 • Beheer vastgoed versus ontwikkeling aan de basis
 • De veranderende rol van de overhead: blauwdrukken versus procesbenaderingen
 • Burgerschap in de buurt versus bewoner schap
 • Nieuwe organisatiestructuren en diversiteit

Mocht u andere ideeën hebben, dan kunt u contact met ons opnemen. Manuscripten worden beoordeeld door de redactieraad die bestaat uit: Peer Smets (Vrije Universiteit, sociologie), Kees Boersma (Vrije Universiteit, organisatiewetenschappen) en Pierre Mehlkopf (Meevaart Ontwikkelgroep).

Richtlijnen voor de auteurs zijn:

 • Taal: Nederlands of Engels
 • Maximum aantal woorden: 8000 woorden
 • Samenvatting van het artikel van maximaal 120 woorden

Dien het manuscript in per mail: p.g.s.m.smets@vu.nlMeevaart of Tegenstroom  
MeeVaartMaken
Meevaart in beweging
jaarverslag 2014
In pursuit of resilient community gardens

NSWP       Neighborhood Society Working Paper

Today, local initiatives of citizens and communities look very promising. This can be seen against the background that the governmental budget declines which impacts the finance available for welfare activities due to the financial crisis in the western world and in particular Europe. The consequences are that stakeholders such as private sector organizations and citizens – possibly organized in communities – will start to work together with governmental organizations to improve the livability and cohesion in neighborhoods. This working paper looks for examples of successful or unsuccessful experiences of different stakeholders coping with the challenges of working together.

Contributions for the Neighborhood Society Working Papers series are welcome once the authors pay attention to one of the social dilemmas and potential conflicts concerning neighborhood society

 • Liquid networks versus solid governmental organizations
 • Grassroots participation in neighborhood society and the role of ´welfare´ Professionals
 • Communities and neighborhood representation
 • Participative democracy versus representative democracy
 • Social entrepreneurship versus economic entrepreneurship of neighborhood residents
 • Mechanisms of inclusion and exclusion in the neighborhood
 • Empowerment versus stigmatization
 • Living together of gentrifies and migrants
 • Local versus professional knowledge
 • Real estate management versus grassroots development
 • Changing role of government: blue print versus process approach
 • Citizenship at neighborhood level versus resident ship
 • New organization structures and diversity

If you have another idea please contact us. Manuscripts will be discussed by the editorial board Peer Smets (VU University Amsterdam, department of sociology), Kees Boersma (VU University Amsterdam, department of organizational sciences) and Pierre Mehlkopf (Meevaart Development Group).

Guidelines for the manuscripts

 • Language: English or Dutch
 • Maximum number of words: 8000 words
 • Abstract of max. 120 words

 

Submit your manuscript to: p.g.s.m.smets@vu.nlGovernance of liquid neighbourhood communities